ข่าวย้อนหลัง
กิจกรรมข่าวการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระัดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  


เปิด 59
กิจกรรมข่าวการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระัดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 9 และสัมมนาสัญจร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   


เปิด 42

กิจกรรมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 วันที่ 15 สิงหาคม 2558   เปิด 117  
กิจกรรมSpecial lecture Professor Dr.Warren Prior Deakin University, Australia   เปิด 12  
กิจกรรมSpecial lecture Professor Dr.Warren Prior Deakin University, Australia ช่วงที่ 2   เปิด 10  
กิจกรรมบรรยายพิเศษ โดย Professor Dr.Warren Prior Deakin University, Australia ช่วงที่ 3   เปิด 9  
กิจกรรมบรรยายพิเศษ โดย Professor Dr.Warren Prior Deakin University, Australia ช่วงที่ 4   เปิด 9  
กิจกรรมบรรยายพิเศษ โดย Professor Dr.Warren Prior Deakin University, Australia ช่วงที่ 5   เปิด 9  
กิจกรรมบรรยายพิเศษ โดย Professor Dr.Warren Prior Deakin University, Australia ช่วงสุดท้าย   เปิด 11  
ข่าวย้อนหลัง


ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน
ความเป็นผู้นำและการบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.เดชกุล มัทวานุกูล
หลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ?
   ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
   ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
   ค.ม.(วิจัยและประเมินผลฯ)
   ค.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารฯ)
   ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
   บธ.ม.(ยุทธศาสตร์การจัดการฯ)
   รป.ม.(ยุทธศาสตร์การบริหารฯ)
   ค.ม.(สังคมศึกษา)
   วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
   วท.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
   ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ)
   ปร.ด.(ภาวะผู้นำและการบริหาร)
   ศศ.ม.(วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
   ปร.ด.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)


แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป ,Contact Webmaster : : program by ชุติพร ไวรวัจนกุล
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-041597