Template บทความ
บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2559   
 
view 532
ดูทั้งหมด

กิจกรรมข่าว
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 20 สิงหาคม 2559
view 16
กิจกรรมข่าว
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
view 183
กิจกรรมข่าว
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับอาเซียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและวิชาการ ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคารครุศาสตร์
view 324
กิจกรรมข่าว
ประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
view 244
กิจกรรมข่าว
ประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพและเทคโนโลยีวัฒนธรรม วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ อาคาร37 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราฃภัฏสุรินทร์
view 472
กิจกรรมข่าว
ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2559
view 298
ดูทั้งหมด

กิจกรรมข่าว พิธีเปิดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 20 กุมภาพันธ์ 2559 view 200
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 161
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 157
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 148
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 142
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 144
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 126
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 157
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 141
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 138
 
 
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน
ความเป็นผู้นำและการบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.เดชกุล มัทวานุกูล
หลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ?
   ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
   ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
   ค.ม.(วิจัยและประเมินผลฯ)
   ค.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารฯ)
   ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
   บธ.ม.(ยุทธศาสตร์การจัดการฯ)
   รป.ม.(ยุทธศาสตร์การบริหารฯ)
   ค.ม.(สังคมศึกษา)
   วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
   วท.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
   ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ)
   ปร.ด.(ภาวะผู้นำและการบริหาร)
   ศศ.ม.(วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
   ปร.ด.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)


แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป ,Contact Webmaster : : program by ชุติพร ไวรวัจนกุล
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-041597