บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2559   
 
view 723
ดูทั้งหมด

กิจกรรมข่าว
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 20 สิงหาคม 2559
view 155
กิจกรรมข่าว
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
view 302
กิจกรรมข่าว
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับอาเซียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและวิชาการ ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคารครุศาสตร์
view 432
ดูทั้งหมด

กิจกรรมข่าว พิธีเปิดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 20 กุมภาพันธ์ 2559 view 322
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 265
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 258
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 246
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 241
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 245
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 231
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 263
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 239
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 240
 
 
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ดร.เดชกุล มัทวานุกูล
หลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ?
   ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
   ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
   ค.ม.(วิจัยและประเมินผลฯ)
   ค.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารฯ)
   ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
   บธ.ม.(ยุทธศาสตร์การจัดการฯ)
   รป.ม.(ยุทธศาสตร์การบริหารฯ)
   ค.ม.(สังคมศึกษา)
   วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
   วท.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
   ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ)
   ปร.ด.(ภาวะผู้นำและการบริหาร)
   ศศ.ม.(วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
   ปร.ด.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)


แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป ,Contact Webmaster : : program by ชุติพร ไวรวัจนกุล
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-041597