Template บทความ
บัณฑิตวิทยาลัย
การประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพและเทคโนโลยีวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 20 มกราคม 2559   
 
view 94
ดูทั้งหมด

กิจกรรมข่าว
ประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพและเทคโนโลยีวัฒนธรรม วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ อาคาร37 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราฃภัฏสุรินทร์
view 48
กิจกรรมข่าว
ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2559
view 35
กิจกรรมข่าว
ไหว้ครูและกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5 ก.ย.2558
view 219
ดูทั้งหมด

กิจกรรมข่าว
ไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์ 5 กันยายน 2558 (ช่วง2)
view 185
 
กิจกรรมข่าว
ไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์ 5 กันยายน 2558
view 165
 
กิจกรรมข่าว
พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 วันที่ 15 สิงหาคม 2558
view 261
 
กิจกรรมข่าว
Special lecture Professor Dr.Warren Prior Deakin University, Australia
view 171
 
กิจกรรมข่าว
Special lecture Professor Dr.Warren Prior Deakin University, Australia ช่วงที่ 2
view 161
 
กิจกรรมข่าว
บรรยายพิเศษ โดย Professor Dr.Warren Prior Deakin University, Australia ช่วงที่ 3
view 165
 
กิจกรรมข่าว
บรรยายพิเศษ โดย Professor Dr.Warren Prior Deakin University, Australia ช่วงที่ 4
view 158
 
กิจกรรมข่าว
บรรยายพิเศษ โดย Professor Dr.Warren Prior Deakin University, Australia ช่วงที่ 5
view 158
 
กิจกรรมข่าว
บรรยายพิเศษ โดย Professor Dr.Warren Prior Deakin University, Australia ช่วงสุดท้าย
view 161
 
 
บทความ
หน้า: 1บทความ


ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน
ความเป็นผู้นำและการบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.เดชกุล มัทวานุกูล
หลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ?
   ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
   ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
   ค.ม.(วิจัยและประเมินผลฯ)
   ค.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารฯ)
   ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
   บธ.ม.(ยุทธศาสตร์การจัดการฯ)
   รป.ม.(ยุทธศาสตร์การบริหารฯ)
   ค.ม.(สังคมศึกษา)
   วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
   วท.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
   ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ)
   ปร.ด.(ภาวะผู้นำและการบริหาร)
   ศศ.ม.(วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
   ปร.ด.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)


แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป ,Contact Webmaster : : program by ชุติพร ไวรวัจนกุล
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-041597