Template บทความ

บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2559   
 
view 319
ดูทั้งหมด

กิจกรรมข่าว
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
view 22
กิจกรรมข่าว
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับอาเซียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและวิชาการ ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคารครุศาสตร์
view 26
กิจกรรมข่าว
ประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
view 153
ดูทั้งหมด

กิจกรรมข่าว พิธีเปิดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 20 กุมภาพันธ์ 2559 view 112
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 93
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 86
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 91
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 87
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 89
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 70
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 89
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 84
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 81
 
 


ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน
ความเป็นผู้นำและการบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.เดชกุล มัทวานุกูล
หลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ?
   ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
   ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
   ค.ม.(วิจัยและประเมินผลฯ)
   ค.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารฯ)
   ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
   บธ.ม.(ยุทธศาสตร์การจัดการฯ)
   รป.ม.(ยุทธศาสตร์การบริหารฯ)
   ค.ม.(สังคมศึกษา)
   วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
   วท.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
   ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ)
   ปร.ด.(ภาวะผู้นำและการบริหาร)
   ศศ.ม.(วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
   ปร.ด.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)


แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป ,Contact Webmaster : : program by ชุติพร ไวรวัจนกุล
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-041597