บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2559   
 
view 610
ดูทั้งหมด

กิจกรรมข่าว
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 20 สิงหาคม 2559
view 77
กิจกรรมข่าว
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
view 226
กิจกรรมข่าว
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับอาเซียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและวิชาการ ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคารครุศาสตร์
view 362
ดูทั้งหมด

กิจกรรมข่าว พิธีเปิดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 20 กุมภาพันธ์ 2559 view 250
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 199
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 191
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 183
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 173
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 175
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 160
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 191
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 173
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 175
 
 
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาหลักสูตรและการสอน
ความเป็นผู้นำและการบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.เดชกุล มัทวานุกูล
หลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ?
   ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
   ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
   ค.ม.(วิจัยและประเมินผลฯ)
   ค.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารฯ)
   ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
   บธ.ม.(ยุทธศาสตร์การจัดการฯ)
   รป.ม.(ยุทธศาสตร์การบริหารฯ)
   ค.ม.(สังคมศึกษา)
   วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
   วท.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
   ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ)
   ปร.ด.(ภาวะผู้นำและการบริหาร)
   ศศ.ม.(วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
   ปร.ด.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)


แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป ,Contact Webmaster : : program by ชุติพร ไวรวัจนกุล
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-041597