บัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558  
 
view 44
ดูทั้งหมด
บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2560 1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSirm 2017 เรื่อง Enhancing learning benefits form grams, simulations, and facilitation in Thailand4.0
2. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย เกมและสถานการณ์  
 
view 60
บัณฑิตวิทยาลัย
การประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  
 
view 35
บัณฑิตวิทยาลัย
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1 1stNational Conference on Vocational EducationInnovation and Technology
 
view 34
ดูทั้งหมด

กิจกรรมข่าว
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 20 สิงหาคม 2559
view 241
กิจกรรมข่าว
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
view 407
กิจกรรมข่าว
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับอาเซียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและวิชาการ ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคารครุศาสตร์
view 519
ดูทั้งหมด

กิจกรรมข่าว พิธีเปิดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 20 กุมภาพันธ์ 2559 view 398
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 349
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 340
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 321
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 312
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 331
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 311
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 340
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 316
 
กิจกรรมข่าว ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 นำเสนอภาคบรรยาย view 325
 
 


ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก
 
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ดร.เดชกุล มัทวานุกูล
หลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ?
   ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
   ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
   ค.ม.(วิจัยและประเมินผลฯ)
   ค.ม(เทคโนโลยีและสื่อสารฯ)
   ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
   บธ.ม.(ยุทธศาสตร์การจัดการฯ)
   รป.ม.(ยุทธศาสตร์การบริหารฯ)
   ค.ม.(สังคมศึกษา)
   วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
   วท.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
   ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ)
   ปร.ด.(ภาวะผู้นำและการบริหาร)
   ศศ.ม.(วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
   ปร.ด.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)


แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป ,Contact Webmaster : : program by ชุติพร ไวรวัจนกุล
สำนักงานบัณฑิต ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-041597