บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 
view 82
บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
 
view 75
บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
 
view 71
บัณฑิตวิทยาลัย
หน้าอนุมัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
 
view 94
บัณฑิตวิทยาลัย
หน้าอนุมัติคณะกรรมการสอบ การศึกษาค้นคว้าอิสระ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
 
view 80
บัณฑิตวิทยาลัย
หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
 
view 80
บัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558  
 
view 243
ดาวน์โหลด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ ปรึกษาปัญหาในการเรียนการสอน การทำวิทยานิพนธ์ ทำความเข้าใจ แจ้งเตือนการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา view 55
ดาวน์โหลด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมทำความเข้าใจการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ view 32
ดูทั้งหมด
บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2560 1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSirm 2017 เรื่อง Enhancing learning benefits form grams, simulations, and facilitation in Thailand4.0
2. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย เกมและสถานการณ์  
 
view 274
บัณฑิตวิทยาลัย
การประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  
 
view 207
บัณฑิตวิทยาลัย
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1 1stNational Conference on Vocational EducationInnovation and Technology
 
view 210
ดูทั้งหมดผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก
เลขานุการโครงการบศ.01 ออนไลน์
บศ.02
 
 
 

  แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป ,Contact Webmaster : : popgraduate@srru.ac.th
สำนักงานบัณฑิต ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-041597