หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2550
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 255 ประกอบไปด้วย 4 บทความปริทัศน์ และ 7 บทความวิชาการ เป็นบทความที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 จำนวน 1 บทความ และบทความจากภายนอกอีก 3 บทความ โดยมีผู้ตรวจสอบภาษาอังกฤษ คือ Mr.Gerard Carson

กิจกรรมข่าวยุทธศาสตร์ที่ท้าทายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับการเข้าถึงใยข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติ
โดย รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์
 เปิด 25 
กิจกรรมข่าวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธศาสตร์(Sufficiency Economy)
โดย ผศ.ประสิทธิ์ ทองอุ่น
 เปิด 84 
กิจกรรมข่าวการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข ภาคอีสาน
โดย รศ.บุญยัง หมั่นดี
 เปิด 65 
กิจกรรมข่าวโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2546-2550
โดย ประยุทธ คงอินทร์
 เปิด 67 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาระบบการสอนออนไลน์(The Development of online Assessment System)
โดย นพรัตน์ โพธิสิงห์
 เปิด 73 
กิจกรรมข่าวQUASI MEDIAN ON THE CIRCIE
โดย Sanwanit Ratanaruamkarn
 เปิด 80 
กิจกรรมข่าวปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดจากแรงงานต่างด้าว ของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โดย ดาบตำรวจ ธนินท์รัฐ กิตติพิชญอัมพร และคณะ
 เปิด 26 
กิจกรรมข่าวความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบสวนหญิง กองกำกับการตำรวจนครบาล 1
โดย สิบตำรวจเอก หญิง เยาวเรศ สุขนิรันดร์
 เปิด 23 
กิจกรรมข่าวประสิทธิผลของการดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจในทัศนะของผู้ประกอบกิจการต่อเนื่องประมงทะเล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โดย นิวัฒน์ เลิศกรประดิษฐ์
 เปิด 30 
กิจกรรมข่าวการเปรียบคู่สายอักขระโดยใช้ตารางผกผัน
โดย เชาวลิต ขันคำ
 เปิด 15 
กิจกรรมข่าวการประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โดย พงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์
 เปิด 22 

หน้า: 1
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร