หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2551
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2551 ประกอบไปด้วยบทความปริทัศน์ 1 บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 บทความ ด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 4 บทความ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 1 บทความ

กิจกรรมข่าวโครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการจัดทำเขตการค้าเสรีของภาคธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศของไทย
โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
 เปิด 72 
กิจกรรมข่าวAn Experiment on Teaching the Mentally Reladed Children Using Phonices Method
โดย Prof.Dr.Padoog Arrayavinyoo
 เปิด 84 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง
โดย รศ.สารภี วรรณตรง และคณะ
 เปิด 67 
กิจกรรมข่าวย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามเส้นทางการท่องเที่ยวสายอารยธรรมขอม ในประเทศไทย กัมพูชา และลาว
โดย ดำเกิง โถทอง และคณะ
 เปิด 72 
กิจกรรมข่าวการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุนสวนยางในกำกับของสำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุรินทร์
โดย จรีพร ยี่โถ และคณะ
 เปิด 84 
กิจกรรมข่าวการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
โดย ดวงฤทัย ตันติศิรประภา และคณะ
 เปิด 84 
กิจกรรมข่าวการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความตระหนักในการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ กลุ่มสาระกาารเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้มัลติมิเดีย 3 รูปแบบ
โดย ชอบ เศรษฐไตรรัตน์ และคณะ
 เปิด 30 
กิจกรรมข่าวการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู่้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์
โดย อินทิรา ฉายแก้ว
 เปิด 23 
กิจกรรมข่าวการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต4
โดย ธัญพร สายชมพู และคณะ
 เปิด 28 
กิจกรรมข่าวกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในบ้านตาดเสริม ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
โดย ศิริวรรณ วรรณศรี และคณะ
 เปิด 23 
กิจกรรมข่าวผลของทองแดงต่อความแข็งในอลูมิเนียมผสมเกรด JIA AC2B และ AC4B จากการบ่มแข็มสองชั้น
โดย ลัดดาพร ชานันโท และคณะ
 เปิด 20 

หน้า: 1
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร