หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2552

 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ( Research articles )
และบทความวิชาการ/บทความปริทัศน์ (Review articles ) ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม - ธันวาคม ไปยังห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ให้เป็นวารสารที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย

ในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิชาการ 3 บทความ บทความวิจัย 9 บทความ
 
กิจกรรมข่าวแนวทางการพัฒนาประชาชนในชุมชนนครชุมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โดย ธารทิพย์ ธรรมสอน
 เปิด 73 
กิจกรรมข่าวการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ระหว่างการเรียนรู้โดยใช้ชุด ปฏิบัติการตามทฤษฎีสติปัญญาสามศรกับการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรือง การทำก้อนเชือเห็ดนางรม ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์
โดย สัมฤทธิ์ เสาทอง, ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์
 เปิด 167 
กิจกรรมข่าวอิทธิพลของพฤติกรรมบริโภคนิยม มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื่นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย ธัญธร พฤฒปภพ, สุทธิพร เจณณวาสิน, พรจิรา ปริวัชรากุล
 เปิด 166 
กิจกรรมข่าวบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการสร้างขวัญกำลังใจตามการปฏิบัติจริงและตามความคาดหวังของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 3
โดย สมุทร เครือเนียม, ธงชัย วงศ์เสนา
 เปิด 85 
กิจกรรมข่าวการจัดแหล่งการเรียนรู้ดนตรี โดยใช้ห้องเรียนดนตรีที่มีต่อความชอบสื่อและทักษะดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โดย นัฐพล แสนทวีสุข
 เปิด 49 
กิจกรรมข่าวผลการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
โดย ศศลักษณ์ สมชื่อ, ธงชัย วงศ์เสนา, ทัศนา ปิ่นสุวรรณ
 เปิด 113 
กิจกรรมข่าวผลการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบนิทานอีสป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
โดย ปทิตตา ขัตติยะ,ธงชัย วงศ์เสนา,ทัศนา ปิ่นสุวรรณ
 เปิด 309 
กิจกรรมข่าวการศึกษาผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัส (KWL-Plus) และวิธีปกติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
โดย อมรรัตน์ เกษมสุข,ทองสุข วันแสน, สมบูรณ์ สาทลาลัย
 เปิด 70 
กิจกรรมข่าวผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความโดยใช้บทเรียนการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
โดย จำเริญสุข ขาวงาม, ธงชัย วงศ์เสนา, ทัศนา ปิ่นสุวรรณ
 เปิด 271 
กิจกรรมข่าวปัญหาการให้คำปรึกษาของครูที่ปรึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
โดย ธำรงค์ จันทร์โสภา,ธงชัย วงศ์เสนา,เสริมพงศ์ หงส์พันธุ์
 เปิด 52 
กิจกรรมข่าวการศึกษาการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
โดย วิจิตรา อุดมทรัพย์,ธงชัย วงศ์เสนา,นภดล พูนสวัสดิ์
 เปิด 77 
กิจกรรมข่าวการศึกษาการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์
โดย โชคชัย สาลิวงษ์ และคณะ
 เปิด 128 

หน้า: 1
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร