หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน Volume 4 No.1 January-june 2011 ISSN : 1905-9949

 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัยฉบับนี้ เผยแพร่บทความวิจัยของอาจารย์ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพวารสาร ในจำนวนนี้มีบทความวิจัยซึ่ง ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู ให้เกียรติตีพิมพ์บทความวิจัยลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบในการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 
 
คลิกดูรายละเอียด
การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โดย ผดุง อารยะวิญญู และคณะ  
view 88
คลิกดูรายละเอียด
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยใช้ครอบครัว เป็นศูนย์กลาง
โดย สิงหา จันทริย์วงษ์ และคณะ  
view 107
คลิกดูรายละเอียด
รูปแบบการพัฒนาครอบครัวเป็นสุขจากกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์บรูในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย ยุทธนา กนกนาก และคณะ  
view 80
คลิกดูรายละเอียด
ภูมิปัญญาพระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก
โดย พระนิพพาน สารคาญ  
view 85
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาองค์ประกอบการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
โดย วสันต์ชัย กากแก้ว, ประกอบ คุปรัตน์, อัจฉรา ภาณุรัตน์, ทองสุข วันแสน  
view 89
คลิกดูรายละเอียด
การจัดการเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
โดย กัณณิกา หงษ์ลา, ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์, ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  
view 96
คลิกดูรายละเอียด
การประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของลำดับที่ความยากด้านความเข้าใจในหลักการอ่านสะกดคำ พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย ลัดดา สำรองพันธ์, พิศิษฐ ตัณฑวณิช, เกื้อ กระแสโสม  
view 39
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาผลการใช้ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย สมเกียรติ เพ็ชรมาก, ประชิต อินทะกนก, เฉลิมพล คงจันทร  
view 46
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร ครูบรรพชิต และครูฆราวาส โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร
โดย พระสมรัก ตรงแก้ว (ญาณธีโร)  
view 44
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์
โดย พระมหาเชษฐพล ทองเกร็ด, เฉลิมพล คงจันทร์, ประชิต อินทะกนก  
view 32


หน้า: 1 2 ทั้งหมด 17 บทความ 2 หน้า

 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร