หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2553

 

 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัยฉบับนี้ เผยแพร่บทความวิจัยของอาจารย์ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพวารสาร ในจำนวนนี้มีบทความวิจัยซึ่ง ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู ให้เกียรติตีพิมพ์บทความวิจัยลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
ในการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 
กิจกรรมข่าวการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โดย ผดุง อารยะวิญญู และคณะ
 เปิด 108 
กิจกรรมข่าวรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยใช้ครอบครัว เป็นศูนย์กลาง
โดย สิงหา จันทริย์วงษ์ และคณะ
 เปิด 125 
กิจกรรมข่าวรูปแบบการพัฒนาครอบครัวเป็นสุขจากกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์บรูในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย ยุทธนา กนกนาก และคณะ
 เปิด 97 
กิจกรรมข่าวภูมิปัญญาพระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก
โดย พระนิพพาน สารคาญ
 เปิด 102 
กิจกรรมข่าวการศึกษาองค์ประกอบการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
โดย วสันต์ชัย กากแก้ว, ประกอบ คุปรัตน์, อัจฉรา ภาณุรัตน์, ทองสุข วันแสน
 เปิด 106 
กิจกรรมข่าวการจัดการเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
โดย กัณณิกา หงษ์ลา, ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์, ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
 เปิด 111 
กิจกรรมข่าวการประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อสอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของลำดับที่ความยากด้านความเข้าใจในหลักการอ่านสะกดคำ พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย ลัดดา สำรองพันธ์, พิศิษฐ ตัณฑวณิช, เกื้อ กระแสโสม
 เปิด 53 
กิจกรรมข่าวการศึกษาผลการใช้ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย สมเกียรติ เพ็ชรมาก, ประชิต อินทะกนก, เฉลิมพล คงจันทร
 เปิด 65 
กิจกรรมข่าวการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร ครูบรรพชิต และครูฆราวาส โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร
โดย พระสมรัก ตรงแก้ว (ญาณธีโร)
 เปิด 61 
กิจกรรมข่าวการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์
โดย พระมหาเชษฐพล ทองเกร็ด, เฉลิมพล คงจันทร์, ประชิต อินทะกนก
 เปิด 53 
กิจกรรมข่าวปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ยาของข้าราชการตำ รวจวิทยาการเขต 21 กองวิทยาการ 2
โดย ชูชาติ นนทนาคร , มาลินี อุทธิเสน, เสาวณิต รัตนรวมการ
 เปิด 47 
กิจกรรมข่าวความพึงพอใจของผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยในที่มีต่อการให้บริการโรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โดย ธัญญากาญจน์ ฉายแก้ว
 เปิด 22 

หน้า: 1
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร