หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน Volume 5 No.1 January-june 2011 ISSN : 1905-9949

 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 5 ตระหนักถึงคุณค่้าของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
วารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ ประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย จังได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation index Centre) ตั้งแต่ปีแรกได้จัดพิมพ์เผยแพร่

 
 
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาความคิดเห็นของผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อสภาพการบริหารงานสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2
โดย ราตรี อาทวัง  
view 83
คลิกดูรายละเอียด
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมสาเกต : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย ประพิมพ์พรรณ วรฉัตร, สุดจิต เจนนพกาญจน์, จิตรา วีรบุรีนนท์, ไพฑูรย์ มีกุศล  
view 98
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาพิธีกรรมเฮผกาของชาวบ้านดมและบ้านเทพอุดม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โดย ปริญญา จงหาญ, บุญยัง หมั่นดี, เครือจิต ศรีบุญนาค  
view 89
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการดำ เนินงานของร้านจำหน่ายหนังสือในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โดย สิริญา ทุนมาก, ทองสุข วันแสน, นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย  
view 90
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในเขตอำ เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โดย กัลยา อรรถกุล, เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร, ประชิต อินทะกนก.  
view 91
คลิกดูรายละเอียด
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
โดย ประดุจ ประทุมทอง, สารภี วรรณตรง, บุญยัง หมั่นดี  
view 97
คลิกดูรายละเอียด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โดย รัฐพงษ์ ช่วงชัยชนะ, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, อุดม หอมคำ  
view 45
คลิกดูรายละเอียด
การวิเคราะห์โครงการลงทุนปลูกยางพาราในจังหัดบุรีรัมย์
โดย ธีรยา บูรณะ, อ้อทิพย์ ราษฎรนิยม  
view 34
คลิกดูรายละเอียด
รูปแบบชุมชนที่เหมาะสมของวัฒนธรรมตาลโตนดในราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
โดย วิภวานี เผือกบัวขาว, สิน พันธุพินิจ, สมคะเน ค้ำจุน  
view 41
คลิกดูรายละเอียด
รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นระดับประเทศ
โดย พรรษมน ดาวกระจ่าง, สุจริต เพียรชอบ, กรรณิการ์ จินากูล, กชนิภา อุดมทวี  
view 34


หน้า: 1 2 ทั้งหมด 12 บทความ 2 หน้า

 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร