หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554

 

 

 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 5 ตระหนักถึงคุณค่้าของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ ประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
และมีการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย จังได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย( Thai Journal Citation index Centre) ตั้งแต่ปีแรกได้จัดพิมพ์เผยแพร่

 
กิจกรรมข่าวการศึกษาความคิดเห็นของผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อสภาพการบริหารงานสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2
โดย ราตรี อาทวัง
 เปิด 99 
กิจกรรมข่าวการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมสาเกต : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย ประพิมพ์พรรณ วรฉัตร, สุดจิต เจนนพกาญจน์, จิตรา วีรบุรีนนท์, ไพฑูรย์ มีกุศล
 เปิด 109 
กิจกรรมข่าวการศึกษาพิธีกรรมเฮผกาของชาวบ้านดมและบ้านเทพอุดม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โดย ปริญญา จงหาญ, บุญยัง หมั่นดี, เครือจิต ศรีบุญนาค
 เปิด 110 
กิจกรรมข่าวการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการดำ เนินงานของร้านจำหน่ายหนังสือในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โดย สิริญา ทุนมาก, ทองสุข วันแสน, นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย
 เปิด 107 
กิจกรรมข่าวการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในเขตอำ เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โดย กัลยา อรรถกุล, เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร, ประชิต อินทะกนก.
 เปิด 112 
กิจกรรมข่าวการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
โดย ประดุจ ประทุมทอง, สารภี วรรณตรง, บุญยัง หมั่นดี
 เปิด 114 
กิจกรรมข่าวปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โดย รัฐพงษ์ ช่วงชัยชนะ, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, อุดม หอมคำ
 เปิด 59 
กิจกรรมข่าวการวิเคราะห์โครงการลงทุนปลูกยางพาราในจังหัดบุรีรัมย์
โดย ธีรยา บูรณะ, อ้อทิพย์ ราษฎรนิยม
 เปิด 47 
กิจกรรมข่าวรูปแบบชุมชนที่เหมาะสมของวัฒนธรรมตาลโตนดในราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
โดย วิภวานี เผือกบัวขาว, สิน พันธุพินิจ, สมคะเน ค้ำจุน
 เปิด 61 
กิจกรรมข่าวรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นระดับประเทศ
โดย พรรษมน ดาวกระจ่าง, สุจริต เพียรชอบ, กรรณิการ์ จินากูล, กชนิภา อุดมทวี
 เปิด 53 
กิจกรรมข่าวการผสมผสานทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาศิลปะการแสดงที่พัฒนาจากภาพศิลาจำหลักสถาปัตยกรรมขอมโบราณในประเทศไทยและกัมพูชา
โดย เครือจิต ศรีบุญนาค
 เปิด 40 
กิจกรรมข่าวเมืองอัดตะปือ : ดินแดนและชาติพันธุ์
โดย พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล
 เปิด 22 

หน้า: 1
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร