หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 Volume 5 No.2 ISSN : 1905-9949

 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 5 ตระหนักถึงคุณค่้าของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
วารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ ประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย จังได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation index Centre) ตั้งแต่ปีแรกได้จัดพิมพ์เผยแพร่

 
 
คลิกดูรายละเอียด
การบริหารจัดการ หมู่บ้านวัฒนธรรมดีเด่น หมู่บ้านผานม เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย จันที วิไลจิต, สารภี วรรณตรง, อิทธิวัตร ศรีสมบัติ  
view 86
คลิกดูรายละเอียด
การนำเสนอแนวทางการเรียนการสอนด้วย m-learning สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย จักรพงษ์ วารี, เฉลิมพล คงจันทร์, อุดม หอมคำ  
view 103
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาบริบทท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดย ปรัชญา พรมฮาด, จงกิจ วงษ์พินิจ, เดชกุล มัทวานุกูล  
view 79
คลิกดูรายละเอียด
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
โดย วัชรพงษ์ วันดี, ประชิต อินทะกนก, อุดม หอมคำ  
view 86
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาเปรียบเทียบการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มแบบร่วมกันกับกลุ่มแบบกระจาย ในวิธีการเรียนแบบเพื่อนสอนเพื่อนด้วยโทรศัพท์มือถือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย วิไลวรรณ์ นธีนาม, เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร, อุดม หอมคำ  
view 88
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอร์กับเทคนิคแบ่งปันความสำเร็จผ่านระบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย วีรศักดิ์ พงศ์พิพัฒน์ชัย, อุดม หอมคำ, เฉลิมพล คงจันทร์  
view 94
คลิกดูรายละเอียด
ตุ้มโมง : ดนตรีในพิธีกรรมของกลุ่มชาวไทย-เขมรจังหวัดสุรินทร์
โดย ศนิท บาศรี, สารภี วรรณตรง, เครือจิต ศรีบุญนาค  
view 38
คลิกดูรายละเอียด
การเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่มร่วมมือและเทคนิคสืบสวนเป็นกลุ่ม บนเครือข่ายเว็บเควสท์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย สมบัติ พิมพ์จันทร์, เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร, อุดม หอมคำ  
view 37
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ารำมาตรฐาน ?เรือมกันตรึม? จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
โดย อัชราพร สุขทอง  
view 44
คลิกดูรายละเอียด
การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อปัญหาดินเค็ม: กรณีศึกษาบ้านหอกลองตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
โดย อำพร ดัชถุยาวัตร์  
view 31
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
โดย จิราวรรณ สอนสวัสดิ์, รศ.ดร. ชุติมา วัฒนะคีรี, อ.ดร. ราชันย์ บุญธิมา  
view 40
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง "ตัวประกอบของจำนวนนับ" กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย ประภาส ตลับทอง, กัญญา โพธิวัฒน์, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์  
view 20


หน้า: 1 2345 ทั้งหมด 56 บทความ 5 หน้า

 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร