หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 5 ตระหนักถึงคุณค่้าของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน วารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีกองบรรณาธิการ ประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ร่วมกลั่นกรองก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย จังได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย( Thai Journal Citation index Centre) ตั้งแต่ปีแรกได้จัดพิมพ์เผยแพร่

 
 
ดาวน์โหลด
การบริหารจัดการ หมู่บ้านวัฒนธรรมดีเด่น หมู่บ้านผานม เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
เปิด 103
ดาวน์โหลด
การนำเสนอแนวทางการเรียนการสอนด้วย m-learning สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
เปิด 125
ดาวน์โหลด
การพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาบริบทท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
เปิด 93
ดาวน์โหลด
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
เปิด 104
ดาวน์โหลด
การศึกษาเปรียบเทียบการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มแบบร่วมกันกับกลุ่มแบบกระจาย ในวิธีการเรียนแบบเพื่อนสอนเพื่อนด้วยโทรศัพท์มือถือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เปิด 104
ดาวน์โหลด
การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอร์กับเทคนิคแบ่งปันความสำเร็จผ่านระบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เปิด 107
ดาวน์โหลด
ตุ้มโมง : ดนตรีในพิธีกรรมของกลุ่มชาวไทย-เขมรจังหวัดสุรินทร์ 
เปิด 56
ดาวน์โหลด
การเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่มร่วมมือและเทคนิคสืบสวนเป็นกลุ่ม บนเครือข่ายเว็บเควสท์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เปิด 54
ดาวน์โหลด
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ารำมาตรฐาน ?เรือมกันตรึม? จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ 
เปิด 64
ดาวน์โหลด
การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรต่อปัญหาดินเค็ม: กรณีศึกษาบ้านหอกลองตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
เปิด 51
ดาวน์โหลด
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เปิด 55
ดาวน์โหลด
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง "ตัวประกอบของจำนวนนับ" กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เปิด 34
ดาวน์โหลด
ผลการใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อการเรียนรู้หน่วย ?สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว?สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกระโพ 
เปิด 27
ดาวน์โหลด
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
เปิด 12


1 23 4ทั้งหมด 56 บทความ  หน้า

 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร