หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน Volume 6 No.1 January-june 2012 ISSN : 1905-9949

 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน วารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ ประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย จังได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation index Centre) ตั้งแต่ปีแรกได้จัดพิมพ์เผยแพร่

 
 
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพือส่งเสริมการสอนคิดวิเคราะห์สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
โดย ปราณี คงพิกุล, ปริญญา ทองสอน, มณเทียร ชมดอกไม  
view 97
คลิกดูรายละเอียด
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33
โดย ปัทมา มีพรหมดี  
view 102
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และเจตคติการเรียนวิทยาศาสตร์โดยการนำกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย พนม ชินภาพ, ภัทร ปรุงเกียรติ, เกื้อ กระแสโสม  
view 77
คลิกดูรายละเอียด
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก
โดย พจมาน สมานมิตร  
view 91
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรือง สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
โดย ปรีชา สังข์ศรี ,คุณภัทร ปรุงเกียรติ, เกื้อ กระแสโสม  
view 88
คลิกดูรายละเอียด
การบริหารหลักสูตรที่เน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
โดย บรรจงจิตร์  
view 93


หน้า: 1 ทั้งหมด 6 บทความ 1 หน้า

 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร