หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่6 ฉบับที่ 2 ก.ค - ธ.ค Volume 6 No.2 ISSN : 1905-9949

 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ก้าวสู่้ปีที่ 6 โดยตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานในวงกว้าง โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้งานวิจัยได้รับนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาพัฒนาบุคลากร องค์กร วิชาชีพ และสังคมโดยรวม จึุงได้สนับสนุนให้มีจัดการวา่รส่ารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 
 
คลิกดูรายละเอียด
กระบวนการตัดสินใจนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษามาใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โดย ถาวร พอสม, ประกอบ คุปรัตน์, อุดม หอมคำ  
view 85
คลิกดูรายละเอียด
การจัดการขยะมูลฝอยและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในชุมชนเทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โดย บุศรินทร์ ไหวดี, จเด็ด ดียิ่ง, มาลินี อุทธิเสน  
view 111
คลิกดูรายละเอียด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย พงศ์ไกร วรรณตรง, เฉลิมพล คงจันทร์, ชูชาติ พยอม  
view 82
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นบทบาทของพระสงฆ์ในพิธีกรรมบำบัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์
โดย อัมพร โด่งดี, วาสนา แก้วหล้า, กชนิภา อุดมทวี  
view 93
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาแบบวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ ตามทฤษฎีการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอร์ก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย ชมไชโย พวงพุ่ม  
view 99
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภาษาอังกฤษ เรื่องสุรินทร์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
โดย อรอนงค์ ประจุทรัพย์  
view 96
คลิกดูรายละเอียด
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารแบบเน้นบริบทท้องถิ่นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุรินทร์
โดย เครือวัลย์ ดวงพร  
view 40
คลิกดูรายละเอียด
การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ
โดย สาโรช เผือกบัวขาว, สมาน งามสนิท, บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, ปิยะวรรณ เลิศพานิช  
view 40
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ ?ระบบร่างกายมนุษย์? สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ ด้วยปัญญา (Constructionism)
โดย สมศิริ สิงห์ลพ, ปริญญา ทองสอน, อาพันธ์ชนิต เจนจิต  
view 44
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
โดย สุภาภรณ์ สิงหเสนา, พีระศักดิ์ วรฉัตร, เกื้อ กระแสโสม  
view 32
คลิกดูรายละเอียด
THE SCENARIO OF EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICES IN THAILAND IN THE NEXT TWO DECADE (2030)
โดย Issarapong Sangtawan  
view 37
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
โดย ธัญธิดา เหิมหัก, รณิดา เชยชุ่ม, วัญญา วิศาลาภรณ์  
view 28


หน้า: 12 ทั้งหมด 23 บทความ 2 หน้า

 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร