หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ก.ค - ธ.ค Volume 6 No.2 ISSN : 1905-9949

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ก้าวสู่้ปีที่ 6 โดยตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานในวงกว้าง โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้งานวิจัยได้รับนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาพัฒนาบุคลากร องค์กร วิชาชีพ และสังคมโดยรวม จึุงได้สนับสนุนให้มีจัดการวา่รส่ารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 
กิจกรรมข่าวกระบวนการตัดสินใจนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษามาใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โดย ถาวร พอสม, ประกอบ คุปรัตน์, อุดม หอมคำ
 เปิด 103 
กิจกรรมข่าวการจัดการขยะมูลฝอยและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในชุมชนเทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โดย บุศรินทร์ ไหวดี, จเด็ด ดียิ่ง, มาลินี อุทธิเสน
 เปิด 127 
กิจกรรมข่าวปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย พงศ์ไกร วรรณตรง, เฉลิมพล คงจันทร์, ชูชาติ พยอม
 เปิด 101 
กิจกรรมข่าวการศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นบทบาทของพระสงฆ์ในพิธีกรรมบำบัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์
โดย อัมพร โด่งดี, วาสนา แก้วหล้า, กชนิภา อุดมทวี
 เปิด 114 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาแบบวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ ตามทฤษฎีการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอร์ก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย ชมไชโย พวงพุ่ม
 เปิด 112 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภาษาอังกฤษ เรื่องสุรินทร์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
โดย อรอนงค์ ประจุทรัพย์
 เปิด 111 
กิจกรรมข่าวผลของการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารแบบเน้นบริบทท้องถิ่นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุรินทร์
โดย เครือวัลย์ ดวงพร
 เปิด 51 
กิจกรรมข่าวการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ
โดย สาโรช เผือกบัวขาว, สมาน งามสนิท, บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, ปิยะวรรณ เลิศพานิช
 เปิด 53 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ ?ระบบร่างกายมนุษย์? สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ ด้วยปัญญา (Constructionism)
โดย สมศิริ สิงห์ลพ, ปริญญา ทองสอน, อาพันธ์ชนิต เจนจิต
 เปิด 63 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
โดย สุภาภรณ์ สิงหเสนา, พีระศักดิ์ วรฉัตร, เกื้อ กระแสโสม
 เปิด 42 
กิจกรรมข่าวTHE SCENARIO OF EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICES IN THAILAND IN THE NEXT TWO DECADE (2030)
โดย Issarapong Sangtawan
 เปิด 58 
กิจกรรมข่าวการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
โดย ธัญธิดา เหิมหัก, รณิดา เชยชุ่ม, วัญญา วิศาลาภรณ์
 เปิด 44 

หน้า: 1
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร