หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน Volume 7 No. 1 January-June 2013 ISSN : 1905-9949

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทา วิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้งานวิจัยได้รับการนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร องค์กร วิชาชีพ และสังคมโดยรวม จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน วารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ กรรมการผู้ ประเมินบทความ ทั้งภายในและภายนอก ร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่

 
กิจกรรมข่าวการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทางคณติ ศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย อุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์, นวลศรี ชำนาญกิจ, เรขา อรัญวงศ์
 เปิด 98 
กิจกรรมข่าว ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสายบริหารธุรกิจคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย วิภา พนมเสริฐ, นภดล พูลสวัสดิ์, ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์, ฐาปนา บุญหล้า
 เปิด 116 
กิจกรรมข่าวแนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ โพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โดย ธชษร บุญเพิ่ม, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ
 เปิด 100 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโนนสะอาด ตำบลขาม สะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
โดย ดอกไม้ พากลาง, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ
 เปิด 101 
กิจกรรมข่าวผลการใช้เพลงไทยลูกทุ่งท่มี ีต่อความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยของ นักเรียนชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสังแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
โดย อานุศรา พิมพ์จันทร์, ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์, อุดม หอมคำ
 เปิด 117 
กิจกรรมข่าวข้อขะลำ และพฤติกรรมสุขภาพของหมอช้างในชีวมณฑลช้างเลี้ยงในประเทศไทยและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย สมศรี บุญมี, กระแส ชนะวงศ์, มาลินี อุทธิเสน, กิตติมา ริ้วแดง
 เปิด 119 
กิจกรรมข่าวการบริหารการจัดการงานช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควายอำเภอศรีเมือง ใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย วิชาญ คณะพันธ์, ชัญญา อภิปาลกุล
 เปิด 53 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาระบบงานสารบรรณของเทศบาลตำบลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ
โดย ระพีพรรณ ไชยสัตย์, ชัญญา อภิปาลกุล
 เปิด 55 
กิจกรรมข่าวการจัดการปัญหาภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี
โดย ประภูศักดิ์ จินตะเวช, ชัญญา อภิปาลกุล
 เปิด 54 
กิจกรรมข่าวองค์ประกอบของการประเมินทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่า แซะ จังหวัดชุมพร
โดย วิริญช์ สาธุชาติ, วรวิทย์ จินดาพล
 เปิด 61 
กิจกรรมข่าวการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โดย ดวงพร วรรณเผือก, วรวิทย์ จินดาพล
 เปิด 61 
กิจกรรมข่าวการบริหารสมรรถนะข้าราชการตำรวจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
โดย ฉลาด พลนาการ, วรวิทย์ จินดาพล
 เปิด 43 

หน้า: 1
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร