หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน Volume 7 No. 1 January-June 2013 ISSN : 1905-9949

 

           วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทา วิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้งานวิจัยได้รับการนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร องค์กร วิชาชีพ และสังคมโดยรวม จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน วารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ กรรมการผู้ ประเมินบทความ ทั้งภายในและภายนอก ร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่
กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่านแลผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณา เสียสละเวลาอนุเคราะห์ กลั่นกรองผลงานมา ณ           โอกาสนี้ และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจร่วมส่งบทความปริทัศน์ บทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อให้วารสาร ฉบับนี้เป็นเวทีทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสมตามเจตนารมณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และหากมีข้อบกพร่องหรือคำแนะนำ ประการใด กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง

 
 
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทางคณติ ศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย อุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์, นวลศรี ชำนาญกิจ, เรขา อรัญวงศ์  
view 80
คลิกดูรายละเอียด
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสายบริหารธุรกิจคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย วิภา พนมเสริฐ, นภดล พูลสวัสดิ์, ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์, ฐาปนา บุญหล้า  
view 99
คลิกดูรายละเอียด
แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ โพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โดย ธชษร บุญเพิ่ม, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ  
view 79
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโนนสะอาด ตำบลขาม สะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
โดย ดอกไม้ พากลาง, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ  
view 86
คลิกดูรายละเอียด
ผลการใช้เพลงไทยลูกทุ่งท่มี ีต่อความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยของ นักเรียนชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสังแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
โดย อานุศรา พิมพ์จันทร์, ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์, อุดม หอมคำ  
view 97
คลิกดูรายละเอียด
ข้อขะลำ และพฤติกรรมสุขภาพของหมอช้างในชีวมณฑลช้างเลี้ยงในประเทศไทยและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย สมศรี บุญมี, กระแส ชนะวงศ์, มาลินี อุทธิเสน, กิตติมา ริ้วแดง  
view 99
คลิกดูรายละเอียด
การบริหารการจัดการงานช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควายอำเภอศรีเมือง ใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย วิชาญ คณะพันธ์, ชัญญา อภิปาลกุล  
view 38
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาระบบงานสารบรรณของเทศบาลตำบลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ
โดย ระพีพรรณ ไชยสัตย์, ชัญญา อภิปาลกุล  
view 39
คลิกดูรายละเอียด
การจัดการปัญหาภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี
โดย ประภูศักดิ์ จินตะเวช, ชัญญา อภิปาลกุล  
view 43
คลิกดูรายละเอียด
องค์ประกอบของการประเมินทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่า แซะ จังหวัดชุมพร
โดย วิริญช์ สาธุชาติ, วรวิทย์ จินดาพล  
view 39
คลิกดูรายละเอียด
การดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โดย ดวงพร วรรณเผือก, วรวิทย์ จินดาพล  
view 44
คลิกดูรายละเอียด
การบริหารสมรรถนะข้าราชการตำรวจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
โดย ฉลาด พลนาการ, วรวิทย์ จินดาพล  
view 23


หน้า: 12 ทั้งหมด 21 บทความ 2 หน้า

 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร