หัวข้อ:
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่7ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2557 ISSN : 1905-9949

 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ได้ตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้งานวิจัย ได้รับการนำมาใช้ประโยช ์ต่อการพัฒนาบุคลากร องค์กร วิชาชีพ และสังคมโดยรวม จึงได้สนับสนุนให้มีการ จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการตามเกณฑ์ มาตรฐานวารสารวิชาการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ กรรมการผู้ประเมิน บทความทั้งภายในและภายนอก ร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่

 
 
คลิกดูรายละเอียด
สถานการณ์ระดับเสียงและแนวทางการจัดการมลพิษทางเสียงจากการจราจรในเขต เทศบาลเมืองสุรินทร์
โดย ณัฏฐณิชา โภคผล, วิภาวี ศิริมาก, สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย, ทองใส จำนงการ, อำนวย วัฒนกรสิริ  
view 182
คลิกดูรายละเอียด
การใช้ 7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) Activity เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพของการปนเปื้อนสารเคมี ทางการเกษตรในแหล่งน้ำ
โดย กอบกุล นงนุช, จักรพันธ์ นาน่วม  
view 103
คลิกดูรายละเอียด
ความชุกชุมและลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัยของปูราชินี (Thaiphusa sirikit) ในป่าพุปูราชินี ในบริเวณ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โดย สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย, สมศักดิ์ สารบัว, อำนวย วัฒนกรสิริ  
view 113
คลิกดูรายละเอียด
สภาพความร่วมมือและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์ในการ ส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดย สันทนา กูลรัตน์, ยุพิน เตชะมณี, สุนันทา วีรกุลเทวัญ  
view 85
คลิกดูรายละเอียด
รูปแบบการประเมินผู้เรียนแบบอิงฐานสมรรถนะ ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดย สุรพงษ์ เอิมอุทัย, สุวพร เซ็มเฮง, สุนันท์ ศลโกสุม, อำนวย เถาตระกูล  
view 86
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบชี้นำด้วยการ์ตูน เรื่องไฟฟ้ามาจากไหน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดย ศักดิ์ดา ปาสานำ, อุดม หอมคำ, เฉลิมพล คงจันทร์   
view 102
คลิกดูรายละเอียด
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำนาข้าวของชาวนาโดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านเพื่อคุณภาพชีวิต
โดย ภิญโญ สายศรีแก้ว, เชิญ สามารถ, ชูชาติ พะยอม, ฐาปนา บุญหล้า  
view 37
คลิกดูรายละเอียด
ผลของสารเคมีที่ใช้ในสวนยางพาราต่อคุณภาพน้ำผิวดินในจังหวัดสุรินทร์
โดย ชวนพิศ จารัตน์, ยุพเยาว์ โตคีรี, ดวงตา โนวาเชค, น้องนุช สารภี, ชัยพันธ์ สารภี, อรรคณี จารัตน์  
view 40
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของนิสิตปฏิบัติการสอนและ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดย นพวรรณ ศรีเกตุ, องอาจ นัยพัฒน์, บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์และ, ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต  
view 45
คลิกดูรายละเอียด
การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย พนา จินดาศรี, องอาจ นัยพันน์, ชูศักดิ์ ขัมภลิขัต, สุวิมล กฤชคฤหาสน์  
view 33


หน้า: 1 ทั้งหมด 10 บทความ 1 หน้า

 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร