หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่7ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2557 ISSN : 1905-9949

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ได้ตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้งานวิจัย ได้รับการนำมาใช้ประโยช ์ต่อการพัฒนาบุคลากร องค์กร วิชาชีพ และสังคมโดยรวม จึงได้สนับสนุนให้มีการ จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการตามเกณฑ์ มาตรฐานวารสารวิชาการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ กรรมการผู้ประเมิน บทความทั้งภายในและภายนอก ร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่

 
กิจกรรมข่าวสถานการณ์ระดับเสียงและแนวทางการจัดการมลพิษทางเสียงจากการจราจรในเขต เทศบาลเมืองสุรินทร์
โดย ณัฏฐณิชา โภคผล, วิภาวี ศิริมาก, สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย, ทองใส จำนงการ, อำนวย วัฒนกรสิริ
 เปิด 199 
กิจกรรมข่าวการใช้ 7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) Activity เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพของการปนเปื้อนสารเคมี ทางการเกษตรในแหล่งน้ำ
โดย กอบกุล นงนุช, จักรพันธ์ นาน่วม
 เปิด 117 
กิจกรรมข่าวความชุกชุมและลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัยของปูราชินี (Thaiphusa sirikit) ในป่าพุปูราชินี ในบริเวณ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โดย สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย, สมศักดิ์ สารบัว, อำนวย วัฒนกรสิริ
 เปิด 131 
กิจกรรมข่าวสภาพความร่วมมือและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์ในการ ส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดย สันทนา กูลรัตน์, ยุพิน เตชะมณี, สุนันทา วีรกุลเทวัญ
 เปิด 98 
กิจกรรมข่าวรูปแบบการประเมินผู้เรียนแบบอิงฐานสมรรถนะ ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดย สุรพงษ์ เอิมอุทัย, สุวพร เซ็มเฮง, สุนันท์ ศลโกสุม, อำนวย เถาตระกูล
 เปิด 97 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบชี้นำด้วยการ์ตูน เรื่องไฟฟ้ามาจากไหน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดย ศักดิ์ดา ปาสานำ, อุดม หอมคำ, เฉลิมพล คงจันทร์
 เปิด 112 
กิจกรรมข่าวการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำนาข้าวของชาวนาโดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านเพื่อคุณภาพชีวิต
โดย ภิญโญ สายศรีแก้ว, เชิญ สามารถ, ชูชาติ พะยอม, ฐาปนา บุญหล้า
 เปิด 49 
กิจกรรมข่าวผลของสารเคมีที่ใช้ในสวนยางพาราต่อคุณภาพน้ำผิวดินในจังหวัดสุรินทร์
โดย ชวนพิศ จารัตน์, ยุพเยาว์ โตคีรี, ดวงตา โนวาเชค, น้องนุช สารภี, ชัยพันธ์ สารภี, อรรคณี จารัตน์
 เปิด 54 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของนิสิตปฏิบัติการสอนและ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดย นพวรรณ ศรีเกตุ, องอาจ นัยพัฒน์, บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์และ, ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต
 เปิด 61 
กิจกรรมข่าวการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย พนา จินดาศรี, องอาจ นัยพันน์, ชูศักดิ์ ขัมภลิขัต, สุวิมล กฤชคฤหาสน์
 เปิด 46 

หน้า: 1
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร