หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2014 Volume 8 No.1 January-june 2014 ISSN : 1905-9949

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัย วิทยานิพนธ์
และการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้งานวิจัย
ได้รับการนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร องค์กร วิชาชีพ และสังคมโดยรวม จึงได้สนับสนุนให้มีการ
จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการตามเกณฑ์
มาตรฐานวารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ กรรมการผู้ประเมิน
บทความ ทั้งภายในและภายนอก ร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่

 
กิจกรรมข่าวปัญหาและความต้องการในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
โดย นริศรา พิมพ์มา, สาธิต ผลเจริญ, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ
 เปิด 99 
กิจกรรมข่าวภูมิปัญญาเทคโนโลยีการเกลือสินเธาว์เพื่อสุขภาวะของชุมชนไทยอีสาน และลาว
โดย สมบูรณ์ สิงห์มนัส, กระแส ชนะวงศ์
 เปิด 113 
กิจกรรมข่าวปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของตำรวจภูธร จังหวัดสุรินทร์
โดย ประหยัด หล้าวิลัย, สารภี วรรณตรง, สิงหา จันทริย์วงษ์
 เปิด 95 
กิจกรรมข่าวแบบผู้นำของผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร ์
โดย ธีระพงษ์ ทรงกุล, พีระศักดิ์ วรฉัตร, สารภี วรรณตรง
 เปิด 94 
กิจกรรมข่าวปัจจัยการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในจังหวัดสุรินทร ์
โดย นิธิศ ทะเรรัมย์, สิงหา จันทริย์วงษ์, อิทธิวัตร ศรีสมบัติ
 เปิด 99 
กิจกรรมข่าวการบริหารจัดการงานพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย อุษนีย์ จะมัวดี, สิงหา จันทริย์วงษ์, อิทธิวัตร ศรีสมบัติ
 เปิด 107 
กิจกรรมข่าวสภาพการบริหารวัฒนธรรมองค์การของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
โดย ขจรเกียรติ แพงวงษ์, วสันต์ชัย กากแก้ว, วิเศษ ชิณวงษ์
 เปิด 58 
กิจกรรมข่าววิธีการแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน ตำบลในเขตอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดย จิรปรียา ดำหริ, สาธิต ผลเจริญ, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ
 เปิด 48 
กิจกรรมข่าวการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการสอนแบบ Backward Design เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีสากลชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สายสามัญ โรงเรียนสารสาส์นวิเทศบางบอน
โดย ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์, มนัส วัฒนไชยยศ, บรรจง ชลวิโรจน์
 เปิด 54 
กิจกรรมข่าวการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่างของไทย
โดย ธัญเทพ สิทธิเสือ, นภดล พูลสวัสดิ์, วสันต์ชัย กากแก้ว, สุรเชต น้อยฤทธิ์
 เปิด 44 
กิจกรรมข่าวความรุนแรงในครอบครัวของเยาวชน จังหวัดสุรินทร์
โดย นันทิยา ฉุนแสนดี, สารภี วรรณตรง, สิงหา จันทริย์วงษ์
 เปิด 51 
กิจกรรมข่าวสัมฤทธิผลการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย ์
โดย ศศิธร ศูนย์กลาง, บุญทัน ดอกไธสง, บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
 เปิด 32 

หน้า: 1
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร