หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2014 Volume 8 No.1 January-june 2014 ISSN : 1905-9949

 

          วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัย วิทยานิพนธ์
และการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้าง โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้งานวิจัย
ได้รับการนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร องค์กร วิชาชีพ และสังคมโดยรวม จึงได้สนับสนุนให้มีการ
จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการตามเกณฑ์
มาตรฐานวารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ กรรมการผู้ประเมิน
บทความ ทั้งภายในและภายนอก ร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่
          กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่านและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลา
อนุเคราะห์ กลั่นกรองผลงานมา ณ โอกาสนี้ และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจร่วมส่ง
บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อให้วารสารฉบับนี้เป็นเวทีทางวิชาการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสมตามเจตนารมณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และหากมี
ข้อบกพร่องหรือคำแนะนำประการใด กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง

 
 
คลิกดูรายละเอียด
ปัญหาและความต้องการในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
โดย นริศรา พิมพ์มา, สาธิต ผลเจริญ, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ  
view 87
คลิกดูรายละเอียด
ภูมิปัญญาเทคโนโลยีการเกลือสินเธาว์เพื่อสุขภาวะของชุมชนไทยอีสาน และลาว
โดย สมบูรณ์ สิงห์มนัส, กระแส ชนะวงศ์  
view 101
คลิกดูรายละเอียด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของตำรวจภูธร จังหวัดสุรินทร์
โดย ประหยัด หล้าวิลัย, สารภี วรรณตรง, สิงหา จันทริย์วงษ์   
view 76
คลิกดูรายละเอียด
แบบผู้นำของผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร ์
โดย ธีระพงษ์ ทรงกุล, พีระศักดิ์ วรฉัตร, สารภี วรรณตรง   
view 84
คลิกดูรายละเอียด
ปัจจัยการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในจังหวัดสุรินทร ์
โดย นิธิศ ทะเรรัมย์, สิงหา จันทริย์วงษ์, อิทธิวัตร ศรีสมบัติ  
view 86
คลิกดูรายละเอียด
การบริหารจัดการงานพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย อุษนีย์ จะมัวดี, สิงหา จันทริย์วงษ์, อิทธิวัตร ศรีสมบัติ  
view 95
คลิกดูรายละเอียด
สภาพการบริหารวัฒนธรรมองค์การของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
โดย ขจรเกียรติ แพงวงษ์, วสันต์ชัย กากแก้ว, วิเศษ ชิณวงษ์  
view 42
คลิกดูรายละเอียด
วิธีการแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน ตำบลในเขตอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
โดย จิรปรียา ดำหริ, สาธิต ผลเจริญ, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ  
view 35
คลิกดูรายละเอียด
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการสอนแบบ Backward Design เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีสากลชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สายสามัญ โรงเรียนสารสาส์นวิเทศบางบอน
โดย ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์, มนัส วัฒนไชยยศ, บรรจง ชลวิโรจน์  
view 40
คลิกดูรายละเอียด
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่างของไทย
โดย ธัญเทพ สิทธิเสือ, นภดล พูลสวัสดิ์, วสันต์ชัย กากแก้ว, สุรเชต น้อยฤทธิ์  
view 32
คลิกดูรายละเอียด
ความรุนแรงในครอบครัวของเยาวชน จังหวัดสุรินทร์
โดย นันทิยา ฉุนแสนดี, สารภี วรรณตรง, สิงหา จันทริย์วงษ์   
view 36
คลิกดูรายละเอียด
สัมฤทธิผลการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย ์
โดย ศศิธร ศูนย์กลาง, บุญทัน ดอกไธสง, บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์  
view 20


หน้า: 1 2 ทั้งหมด 19 บทความ 2 หน้า

 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร