หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธ.ค 2557 ISSN : 1905-9949

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 มุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน วารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ ประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย จังได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation index Centre) ตั้งแต่ปีแรกได้จัดพิมพ์เผยแพร่

 
กิจกรรมข่าวการพัฒนารูปแบบการประเมินผู้เรียนแบบอิงฐานสมรรถนะ ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดย สุรพงษ์ เอิมอุทัย, สุวพร เซ็มเฮง, สุนันท์ ศลโกสม, อำนวย เถาตระกูล
 เปิด 100 
กิจกรรมข่าวการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลพัฒนาการสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย พนา จินดาศรี, องอาจ นัยพัฒน์, ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต, สุวิมล กฤชคฤหาสน์
 เปิด 117 
กิจกรรมข่าวปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีความรุนแรง
โดย เกริก ตระกูลงาม, วิไลลักษณ์ ลังกา, สุวพร เซ็มเฮง
 เปิด 94 
กิจกรรมข่าวAmmoniated Mercury in Cosmetics at Kalasin Province, Thailand
โดย Theeranat Suwanaruang
 เปิด 131 
กิจกรรมข่าวContinuous Quality Improvement Enhancement of Registered Nurses in Community Hospital, Khon Kaen Province
โดย Chaloermchai Camoou, Prachak Bouphan
 เปิด 116 
กิจกรรมข่าวการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหว่าง พ.ศ. 2504-2556
โดย สุวัฒน์ เรืองศิลป์, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์, จิตรา วีรบุรีนนท์
 เปิด 111 
กิจกรรมข่าวสภาวะการสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โดย รัชวรรณ จันทเขต, มาริษา ภู่ภิญโญกุล, พัชรี ตั้งตระกูล
 เปิด 59 
กิจกรรมข่าวพระพุทธรูปลักษณะแบบใหม่ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย พระแครอล บิลบรี, สุดจิต เจนนพกาญจน์, จิตรา วีรบุรีนนท์
 เปิด 57 
กิจกรรมข่าวปัจจัยที่ทำนายระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน
โดย เสาวลักษณ์ ไชโย, วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล
 เปิด 61 
กิจกรรมข่าวInfectious Diseases Prevention and Control of Public Health Officers in Local Administrative Organizations, Nongbualamphu Province, Thailand.
โดย Nakorn Rachsanmuang, Prachak Bouphan, Nitchatorn Panomai
 เปิด 47 
กิจกรรมข่าวผลกระทบของความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
โดย ฐานิดา สิทธิเสือ, นันทนา อุ่นเจริญ, นภาพร จันทะรัง
 เปิด 36 
กิจกรรมข่าวกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย วิภวานี เผือกบัวขาว, สาโรช เผือกบัวขาว, พนิต ศรีประดิษฐ์, ทองใบ พั้วพันหล้า
 เปิด 24 

หน้า: 1
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร