หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธ.ค 2557 ISSN : 1905-9949

 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 มุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน วารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ ประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย จังได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation index Centre) ตั้งแต่ปีแรกได้จัดพิมพ์เผยแพร่

 
 
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนารูปแบบการประเมินผู้เรียนแบบอิงฐานสมรรถนะ ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดย สุรพงษ์ เอิมอุทัย, สุวพร เซ็มเฮง, สุนันท์ ศลโกสม, อำนวย เถาตระกูล  
view 82
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลพัฒนาการสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย พนา จินดาศรี, องอาจ นัยพัฒน์, ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต, สุวิมล กฤชคฤหาสน์  
view 101
คลิกดูรายละเอียด
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีความรุนแรง
โดย เกริก ตระกูลงาม, วิไลลักษณ์ ลังกา, สุวพร เซ็มเฮง   
view 76
คลิกดูรายละเอียด
Ammoniated Mercury in Cosmetics at Kalasin Province, Thailand
โดย Theeranat Suwanaruang  
view 118
คลิกดูรายละเอียด
Continuous Quality Improvement Enhancement of Registered Nurses in Community Hospital, Khon Kaen Province
โดย Chaloermchai Camoou, Prachak Bouphan  
view 97
คลิกดูรายละเอียด
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหว่าง พ.ศ. 2504-2556
โดย สุวัฒน์ เรืองศิลป์, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์, จิตรา วีรบุรีนนท์  
view 94
คลิกดูรายละเอียด
สภาวะการสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โดย รัชวรรณ จันทเขต, มาริษา ภู่ภิญโญกุล, พัชรี ตั้งตระกูล  
view 38
คลิกดูรายละเอียด
พระพุทธรูปลักษณะแบบใหม่ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย พระแครอล บิลบรี, สุดจิต เจนนพกาญจน์, จิตรา วีรบุรีนนท์  
view 37
คลิกดูรายละเอียด
ปัจจัยที่ทำนายระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน
โดย เสาวลักษณ์ ไชโย, วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล  
view 43
คลิกดูรายละเอียด
Infectious Diseases Prevention and Control of Public Health Officers in Local Administrative Organizations, Nongbualamphu Province, Thailand.
โดย Nakorn Rachsanmuang, Prachak Bouphan, Nitchatorn Panomai  
view 30


หน้า: 1 ทั้งหมด 219 บทความ 2 หน้า

 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร