หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่9 ฉบับที่ 1 ม.ค - มิ.ย 2558 ISSN : 1905-9949

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน วารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ ประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย จังได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation index Centre) ตั้งแต่ปีแรกได้จัดพิมพ์เผยแพร่

 
กิจกรรมข่าวThe Sustainable Dimension of Healtheir Cities of Thailand Panuphong Thippayasavet, Theppanom Muangman, Sompong Thongchai,
โดย Achara Phanurat
 เปิด 113 
กิจกรรมข่าวSustainable Cultural Ecology of Para Rubber and Dipterocarpus alatus Roxb.
โดย Kraisorn Surasujja, Theppanom Muangman, Sompong Thongchai, Achara Phanurat
 เปิด 124 
กิจกรรมข่าวDynamics of Earliness Technological Lighterage Chain from Chiang Khong to Chiang Thong Culture
โดย Wasan Srichan, Theppanom Muangman, Sompong Thongchai, Achara Phanurat
 เปิด 104 
กิจกรรมข่าวBuddhism : Path-Based Democratic Technology in Sustainability
โดย Suchart Surasujja, Theppanom Muangman, Sompong Thongchai, Achara Phanurat
 เปิด 102 
กิจกรรมข่าวการพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย ประวิทย์ หลักบุญ, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, สุรางคนา มัณยานนท์
 เปิด 116 
กิจกรรมข่าวการพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
โดย ประสพ กิ่งจันทร์, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, สุรางคนา มัณยานนท์
 เปิด 133 
กิจกรรมข่าวรูปแบบการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โดย นรากร เลไธสง, สุมัทนา กลางคาร, วรพจน์ พรหมสัตยพรต
 เปิด 63 
กิจกรรมข่าวรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธีการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมนิสิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดย พระณัฐพนธ์ ชอบมี, สมาน เอกพิมพ์, สุรกานต์ จังหาร
 เปิด 50 
กิจกรรมข่าวWisdoms of Edible or Inedible Wild Mushroomidentification In Southern Part of Esan, Thailand
โดย Thong-on Saoviang, Kasem Chunkao, Sompong Thongchai
 เปิด 72 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
โดย พระสิทธิชัย เดชกุลรัมย์, สมาน เอกพิมพ์, สุรกานต์ จังหาร
 เปิด 47 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ ตามแนวคิดการจัดการระบบบริการสุขภาพในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โดย รัชดาพร นิตย์กระโทก, วรพจน์ พรหมสัตยพรต, สุมัทนา กลางคาร
 เปิด 53 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการทำนาข้าว สำหรับยุวเกษตรกรในประเทศไทย
โดย เนติรัฐ วีระนาคินทร์, ทรงเกียรติ ซาตัน, อรวรรณ รักสงฆ์, มานิตย์ อาษานอก, พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, ศาสตรา มุลวิไล
 เปิด 15 

หน้า: 1
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร