หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่9 ฉบับที่ 1 ม.ค - มิ.ย 2558 ISSN : 1905-9949

 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน วารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ ประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย จังได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation index Centre) ตั้งแต่ปีแรกได้จัดพิมพ์เผยแพร่

 
 
คลิกดูรายละเอียด
The Sustainable Dimension of Healtheir Cities of Thailand Panuphong Thippayasavet, Theppanom Muangman, Sompong Thongchai,
โดย Achara Phanurat  
view 88
คลิกดูรายละเอียด
Sustainable Cultural Ecology of Para Rubber and Dipterocarpus alatus Roxb.
โดย Kraisorn Surasujja, Theppanom Muangman, Sompong Thongchai, Achara Phanurat  
view 101
คลิกดูรายละเอียด
Dynamics of Earliness Technological Lighterage Chain from Chiang Khong to Chiang Thong Culture
โดย Wasan Srichan, Theppanom Muangman, Sompong Thongchai, Achara Phanurat  
view 80
คลิกดูรายละเอียด
Buddhism : Path-Based Democratic Technology in Sustainability
โดย Suchart Surasujja, Theppanom Muangman, Sompong Thongchai, Achara Phanurat  
view 86
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย ประวิทย์ หลักบุญ, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, สุรางคนา มัณยานนท์  
view 92
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
โดย ประสพ กิ่งจันทร์, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, สุรางคนา มัณยานนท์  
view 110
คลิกดูรายละเอียด
รูปแบบการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โดย นรากร เลไธสง, สุมัทนา กลางคาร, วรพจน์ พรหมสัตยพรต  
view 49
คลิกดูรายละเอียด
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธีการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมนิสิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดย พระณัฐพนธ์ ชอบมี, สมาน เอกพิมพ์, สุรกานต์ จังหาร  
view 36
คลิกดูรายละเอียด
Wisdoms of Edible or Inedible Wild Mushroomidentification In Southern Part of Esan, Thailand
โดย Thong-on Saoviang, Kasem Chunkao, Sompong Thongchai  
view 50
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
โดย พระสิทธิชัย เดชกุลรัมย์, สมาน เอกพิมพ์, สุรกานต์ จังหาร  
view 33
คลิกดูรายละเอียด
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ ตามแนวคิดการจัดการระบบบริการสุขภาพในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โดย รัชดาพร นิตย์กระโทก, วรพจน์ พรหมสัตยพรต, สุมัทนา กลางคาร  
view 37


หน้า: 1 ทั้งหมด 222 บทความ 2 หน้า

 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร