หัวข้อ: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม Volume 9 ISSN : 1905-9949

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน วารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกองบรรณาธิการ ประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย จังได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation index Centre) ตั้งแต่ปีแรกได้จัดพิมพ์เผยแพร่่

 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องอัดยาเม็ดสมุนไพร แบบเพลาลูกเบี้ยวชนิด In-Line
โดย ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร, ชูชาติ พะยอม, สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์, ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
 เปิด 110 
กิจกรรมข่าวการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องพรวนดินและกำจัดวัชพืชแบบใบมีดผสม
โดย วิรัช อนุชานุรักษ์, ชูชาติ พะยอม, สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์, ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
 เปิด 116 
กิจกรรมข่าวAction Plan Capability of Public Health Technical Officers of Sub-district Health Promoting Hospitals in Phetchabun Province
โดย Yani Ketnimit, Prachak Bouphan
 เปิด 87 
กิจกรรมข่าวStone Inscription Handicraft Technology of Buddhist Sculptors in Dangrek Mountain Range,Thailand
โดย Panjama Surasajja, Theppanom Muangman, Sompong Thongchai, Achara Phanurat
 เปิด 104 
กิจกรรมข่าวFactors Affecting the Data System Management of the Outpatient/Promotion Prevention Individual Data of Health Personnel at Sub?district Health Promoting Hospitals in Mahasarakham Province
โดย Areeporn Photibat, Prachak Bouphan
 เปิด 99 
กิจกรรมข่าวTaboos Related to Sustainably Peaceful Administration
โดย Viroj Suvankeeree, Theppanom Muangman, Sompong Thongchai, Achara Phanurat
 เปิด 117 
กิจกรรมข่าวรูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแบบลงทุนและไม่ลงทุน กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
โดย พงศ์ไกร วรรณตรง, นิคม ลนขุนทด , ชูชาติ พะยอม, ปิ่นชัย พิษณุวงษ์
 เปิด 55 
กิจกรรมข่าวThe Participation of Local Health Security Fund Management by Health Security Funds Committee in the Nong Bua Lam Phu Province, Thailand.
โดย Aonjan Khongsin, Prachak Bouphan
 เปิด 55 
กิจกรรมข่าวการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาไทย สำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา
โดย นภากร บุญเส็ง, รุจโรจน์ แก้วอุไร, ภูฟ้า เสวกพันธ์
 เปิด 59 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาคุณภาพการบริการคลินิกความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
โดย เกษศิราณี เจริญรักษ์ฤกษ์, นิรุวรรณ เทรินโบล์, สุพัตรา วัฒนเสน
 เปิด 50 
กิจกรรมข่าวการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โดย ปิยวรรณ เหลาสา, กระจ่าง ตลับนิล, สุภรณ์ ชุมพลวงศ์
 เปิด 29 
กิจกรรมข่าวกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ให้บริการส่งออกสินค้าข้ามแดนจังหวัดเชียงราย
โดย อนัญญา บินขุนทด, ชูชาติ พยอม, ฐาปนา บุญหล้า, วิทยา อินทร์สอน
 เปิด 19 

หน้า: 1
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร