หัวข้อข่าว หน้าอนุมัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เปิด 93
              หน้าอนุมัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา สืบเนื่องจากการประชุมเจ้าหน้าที่ วันที่ 11 เมษายน 2560 นักศึกษาที่ขึ้นสอบและจะเสนอลงนามหน้าอนุมัติ ให้ใช้ฟอร์มนี้ ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน


ที่มา : สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา     เมื่อ 12 เมษายน 2560
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร