หัวข้อข่าว โครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับอาเซียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและวิชาการ ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคารครุศาสตร์ เปิด 518
     
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการระดับอาเซียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและวิชาการ ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคารครุศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ และ อาจารย์ ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ กับมหาวิทยาลัยซางซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. หวัง เทา และ ศาสตราจารย์ ดร.ซู เฟ็ง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา บุคลากร ท่านผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกัน Momorandom of Understanding (MOU) between Shaanxi Normal University by Prof.Dr.Wang Tao and Prof.Dr.Xu Feng and Surindra Rajabhat University by Assoc.Prof.Dr.Achara Phanurat and Dr.Amnuay Wattanakornsiri
 
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb

ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัุย     เมื่อ 30 พ.ค.2559
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิต ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร