ดาวน์โหลดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 20 สิงหาคม 2559
เปิด 241 
ดาวน์โหลดโครงการทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เปิด 407 
ดาวน์โหลดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับอาเซียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาและวิชาการ ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคารครุศาสตร์
เปิด 519 
ดาวน์โหลดประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เปิด 282 
ดาวน์โหลดประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขศาสตร์ สุขภาพและเทคโนโลยีวัฒนธรรม วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ อาคาร37 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราฃภัฏสุรินทร์
เปิด 510 
ดาวน์โหลดศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2559
เปิด 347 
ดาวน์โหลดไหว้ครูและกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5 ก.ย.2558
เปิด 706 
ดาวน์โหลดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระัดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เปิด 301 


หน้า: 1
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิต ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร