ดาวน์โหลดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 37201 ชั้น 2 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
เปิด 27 
ดาวน์โหลดโครงการบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมพบนักศึกษา ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อชี้แจงขั้นตอนในการสำเร็จการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ อย่างมีระบบแบบแผน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
เปิด 102 
ดาวน์โหลดจัดประชุมคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อพิจารณาหารือ และร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
เปิด 11 
ดาวน์โหลดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ e-office เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยนำระบบปฏิบัติการมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน อันจะนำไปสู่การศึกษาในยุค Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
เปิด 18 


หน้า: 1
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร