ประธานโครงการบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด
ผศ.จรูญ ถาวรจักร
เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด
ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก
   

บุคลากรสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา

 
หัวหน้าสำนักงาน
รายละเอียด
นางณัฎฐ์นัน ทุนดี
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียด
นางวฤนดา เผ่าศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียด
นายชัยยศ อุไรล้ำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด
นางธนินท์ธร ทองแม้น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายละเอียด
นายชุติพร ไวรวัจนกุล
นักวิชาการศึกษา
รายละเอียด
นางสาวศรินทิพย์ สนทอง
นักวิชาการโสตฯ
รายละเอียด
นายอรรถพล ศรีปัดถา
บุคลากรสาขาวิชา
สาขายุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ
รายละเอียด
นางสาวอำภา เทียมวงษ์
สาขาหลักสูตรและการสอน
รายละเอียด
นายคงคม สืบสิทธิ์
สาขาบริหารการศึกษา
รายละเอียด
นางสาวโสภา วงศ์ภักดี
สาขาสังคมศึกษา
รายละเอียด
นายปรพล บานเย็น
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
รายละเอียด
นางสาวปิยธิดา บุพศิริ
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารฯ
รายละเอียด
นายสำเร็จ สาคเรศ
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
รายละเอียด
นายธนาพล แจ้งสว่างศรี
สาขาภาวะผู้นำและการบริหาร
รายละเอียด
นางสาวภัทริยากุล แก่นแก้ว
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายละเอียด
นางภัทรารัตน์ ชิดชอบ
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
รายละเอียด
นางสาวภีรมิต สุจิพรัหม
สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รายละเอียด
นางสาวสมพร ไชยรัมย์


 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร