หัวข้อข่าว การประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร   เปิด 206
     
 

      l      lด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
             ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใคร่ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประุชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ http://grad.pnru.ac.th

 

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      เมื่อ 10 มกราคม 2560
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร