หัวข้อข่าว ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2560 1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSirm 2017 เรื่อง Enhancing learning benefits form grams, simulations, and facilitation in Thailand4.0
2. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย เกมและสถานการณ์  
เปิด 273
     
 

      lสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้(ประเทศไทย) เป็นสมาคมวิชาชีพที่ไม่มุ่งหากำไร และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของไทย โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้สถานการณ์จำลองและเกมในการเรียนการสอน การประมวลผล และการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้การเรียนการสอนในประเทศไทย สมาคมฯ มีความมุ่งหมายจะทำงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำวารสารและจดหมายข่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้(ประเทศไทย) จึงมีดำริร่วมกับสถาบันการศึกษา และสมาคมต่างๆ ร่วมกันที่จะจัดการประชุมวิชาการ
        1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSirm 2017 เรื่อง Enhancing learning benefits form grams, simulations, and facilitation in Thailand4.0
        2. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย เกมและสถานการณ์จำลอง

วัน เวลา และสถานที่่
       ในวันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-4737000

กำหนดการ รายละเอียด
วัน-เดือน-ปี
1. ลงทะเบียนและส่งผลงานวิชาการผลวิจัย
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2. ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย
1 มีนาคม พ.ศ.2560
3. ประกาศผลการพิจารณา
3 เมษายน พ.ศ.2560
4. ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย(ฉบับแก้ไข)
17 พฤษภาคม 2560
5. ประกาศกำหนดการประชุม
3 มิถนายน 2560
6.การประชุมวิชาการ
       6.1 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่9 ThaiSim 2017 เรื่อง Enhancing learning benefits form games, simulations, and facititatiomn in Thailand4.0
       6.2 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์จำลอง
วันพฤหัสบดีที่ 29
และวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
      (ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยในการนำเสนอและการเขียนตีพิมพ์)

อัตราค่าลงทะเบียน
      
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ผู้นำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุม ต้องชำระค่าลงทะเบีนย ในอัตราดังต่อไปนี้
ประเทภผู้เข้าร่วมการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน/1 ท่าน/หนึ่งบทความ(บาท)
ผู้นำเสนอ
 
       - สังกัดเครือข่าย
2,500 บาท
       - บุคคลภายนอก
3,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม
1,800 บาท
อัตราค่าลงทะเเบียนรวมโปรแกรมบุ้คและรายงานการประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 (ISSN: xxxx-xxxx; ดัชนี)(พร้อมหมายเลขตัวบ่งชี้วัตถุดิจิทัล) และ รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (ISSN: xxxx-xxxx) ตามที่ผู้นำเสนอสมัครมา ซึ่งจะสมาคมฯ มอบให้ผู้นำเสนอในวันประชุมวิชาการ)
วิธีการสมัคร
      
ส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว และ หลักฐานการชำระเงินมาที่สมาคม ซึ่งส่งได้ 4 ช่องทาง
      1. แฟกซ์ี่ที่หมายเลข 02-445-4165
      2. ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.east.spu.ac.th/thaisim/
      3. Email ที่ songsri.ts@gmail.com ขอความกรุณา cc ไปที่ tstruteam@gmail.com เพื่อเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
      4. ไปรษณีย์มาที่อยู่ด้านล่างนี้(วงเล็บมุมของ S&G Competion ที่แท็บด้านซ้าย)
              กรุณาส่ง
              นางสาวอุไรรัตน์ แย้มชุติ
              นายกสมาคมสถาการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้(ประเทศไทย)
              สมาคมจำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้(ประเทศไทย)
              มหาวิทยาลัยธนบุรี ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษม
             แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
  
         

            
 

ที่มา : สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้(ประเทศไทย)     เมื่อ 9 มกราคม 2560
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร