ดาวน์โหลด
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ ปรึกษาปัญหาในการเรียนการสอน การทำวิทยานิพนธ์ ทำความเข้าใจ แจ้งเตือนการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
เปิด 55
ดาวน์โหลด
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมทำความเข้าใจการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์  
เปิด 32
ดาวน์โหลด
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดทำเว็บไซต์สาขาวิชา โดย ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก และ ผศ.ดร.สาคร พัวพันธ์  
เปิด 12
ดาวน์โหลด
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอน 3 สาขาวิชา ณ ห้องประชุม 37201 
เปิด 15
ดาวน์โหลด
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร31 โดย ผศ.ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เปิด 11
ดาวน์โหลด
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมพบนักศึกษา ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อชี้แจงขั้นตอนในการสำเร็จการศึกษา 
เปิด 256
ดาวน์โหลด
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557-2558 
เปิด 17


1 2 ทั้งหมด 9 กิจกรรม  หน้า
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร